کمیته علمی و داوری کنفرانس

اسماعیل امیری – دکتری حسابداری دانشگاه مازندران بابلسر

فاطمه کنعانی – دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

مهدی مهذبی – دکتری مدیریت دولتی دانشگاه خوارزمی

سمانه محمدپور – دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان  و بلوچستان

منصوره معيني کربکندي – دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

شکوفا کبیری – دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد علی آباد

مجید منتشری – دکتری مهندسی مالی دانشگاه یزد

آرزو کیارسی – دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه آزاد واحد اهواز

مریم پوریزدانی کجور –  دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه آزاد واحد چالوس 

پریسا خاکی –  دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد قزوین

زهرا رضایی –  دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

مجید کرامتی مقدم – دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد بروجرد

اکرم مهنانی –  دکتری حسابداری دانشگاه آزاد تبریز

عماد نوبهار – دکتری مدیریت عملیات دانشگاه تربیت مدرس

حسین ممتاز – دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تهران جنوب

مرجان بدری – دکتری محیط زیست ( مدیریت و برنامه ریزی ) دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

شهرزاد احمدی – دکتری حسابداری دانشگاه آزاد واحد ساری

 فرشته بابایی – دکتری مدیریت د انشگاه خوارزمی